Jump to content
Join the POSCON Public Discord Server! ×

About This Club

This club was created to recruit members to the POSCON Philippines Division.
  1. What's new in this club
  2. Hi to all, i've recently downloaded Poscon to try it out and i want to try to ATC in the network but the launcher said that i need to be invited to become one. how do i do that?
  3. We need a Facility Specialist to develop Philippines Division. If you are interested in Division development or this team, please send an email to [email protected].
  4. Hello and welcome to everyone interested in the Philippines Division of POSCON! I have created this forum to explore the possibility of releasing a division for the Philippines during beta testing. The only way we will release with this division is if enough people show interest, so get all your friends to join this club and make sure that they stay active! If there is enough interest and discussion, we will devote our resources to creating the necessary infrastructure. We are going to need your help though with sector file construction and writing procedures! If you have any interest in helping us write this material, please email [email protected] Kumusta at maligayang pagdating sa lahat ng interesado sa Pilipinas Division ng POSCON! Nilikha ko ang forum na ito upang tuklasin ang posibilidad na ilabas ang isang dibisyon para sa Pilipinas sa panahon ng beta testing. Ang tanging paraan na ilalabas namin sa dibisyong ito ay kung sapat na nagpapakita ng interes ang mga tao, kaya makuha ang lahat ng iyong mga kaibigan upang sumali sa club na ito at siguraduhing manatiling aktibo sila! Kung may sapat na interes at diskusyon, itatalaga namin ang aming mga mapagkukunan sa paglikha ng kinakailangang imprastraktura. Kakailanganin namin ang iyong tulong bagaman sa sektor ng pagbuo ng file at mga pamamaraan sa pagsusulat! Kung mayroon kang anumang interes sa pagtulong sa amin na isulat ang materyal na ito, mangyaring mag-email [email protected]
  5.  

×

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use, Privacy Policy, and Guidelines.